Archive for the กิจกรรม Category

ภารกิจรถดาวเทียมเคลื่อนที่ ศสข.12 (21/9/60)

ภารกิจรถดาวเทียมเคลื่อนที่ ศสข.12 (21/9/60)

วันที่ 21 กันยายน 2560 Sky12 ถปภ.905 ติดตั้งและเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสาร ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมือง จ.ยะลา เครื่องมือสื่อสารใช้งานได้ปกติทุกระบบ

No Comments

ภารกิจรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ศสข.12 (20/9/60)

ภารกิจรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ศสข.12 (20/9/60)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต12 (สงขลา) ได้นำรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ถปภ.905 ติดตั้งและเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสาร ณ โรงเรียนบ้านปาหนัน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จ.นราธิวาส เครื่องมือสื่อสารใช้งานได้ปกติทุกระบบ

No Comments

ทดสอบการใช้งานโปรแกรม (Unifield Communication) บนอุปกรณ์พกพา (Smart phone)

ทดสอบการใช้งานโปรแกรม (Unifield Communication) บนอุปกรณ์พกพา (Smart phone)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต12 (สงขลา) โดย ผอ.ศสข.ร่วมกับ ผวจ.สข. ได้ทำการทดสอบระบบการสื่อสารทั้งภาพและเสียงแบบรวมศูนย์ (Unifield Communication) บนอุปกรณ์พกพา (Smart phone) เพื่อใช้รายงานสถานการณ์จากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ผลการทดสอบใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ

No Comments

ภารกิจรถสื่อสารดาวเทียม ศสข.12 (สงขลา) 19/9/60

ภารกิจรถสื่อสารดาวเทียม ศสข.12 (สงขลา) 19/9/60

วันที่ 19 กันยายน 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต12 (สงขลา) ได้นำรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ทำการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารสนับสนุนภารกิจ ถปภ.905 ณ โรงเรียนบ้านไอร์โซ หมู่ที่ 5 อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เครื่องมือสื่อสารใช้งานได้ปกติทุกระบบ

No Comments

ภารกิจรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ศสข.12 (สงขลา)

ภารกิจรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ศสข.12 (สงขลา)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต12 (สงขลา) ได้นำรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ทำการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารสนับสนุนภารกิจ ถปภ.905 ทรงพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อเมือง จ.นราธิวาส ในวันที่ 18 กันยายน 2560 เครื่องมือสื่อสารใช้งานได้ปกติทุกระบบ

No Comments

กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมผ่านวีดีทัศน์ทางไกล

กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมผ่านวีดีทัศน์ทางไกล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต12 (สงขลา) ได้บริหารจัดการประชุมผ่านวีดีทัศน์ทางไกลให้แก่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา,สตูล,ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส) โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดทำโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกฏหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.49 น.

No Comments

การนิเทศงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การนิเทศงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต12 (สงขลา) โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ออกนิเทศงานตามแผนปฏิบัติการของ ศสข.12 (สงขลา) ประจำปี 2560 ให้กับสถานีสื่อสารจังหวัดลูกข่าย (สงขลา,สตูล,ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส และ ศอ.บต.) ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2560

No Comments

กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมผ่านวีดีทัศน์ทางไกล

กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมผ่านวีดีทัศน์ทางไกล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต12 (สงขลา) ได้บริหารจัดการประชุมผ่านวีดีทัศน์ทางไกลให้แก่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา,สตูล,ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส) โดยกระทรวงมหาดไทยจัดประชุมมอบแนวทางการดำเนินงานจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ถึงเวลา 15.50 น.

No Comments