ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยฯ

ด้วยจังหวัดสงขลา โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 6 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 10,523,000.- บาท (สิบล้านห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ฯลฯ
****ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. *****
รายละเอียดคลิ๊ก…..
prakad012561

Comments

No Comments

Leave a reply

Name *

Mail *

Website