กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมผ่านวีดีทัศน์ทางไกล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต12 (สงขลา) ได้บริหารจัดการประชุมผ่านวีดีทัศน์ทางไกลให้แก่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา,สตูล,ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส) โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดทำโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกฏหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.49 น.

Comments

No Comments

Leave a reply

Name *

Mail *

Website