ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการพร้อมรื้อถอน

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา) มีความประสงค์จะขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา) ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นที่ต้องใช้ จำนวน ๔ หลัง พร้อมรื้อถอน ดังนี้
๑. บ้านพักข้าราชการ จำนวน 4 หลัง ประกอบด้วย บ้านพักเลขที่ 16/5, บ้านพักเลขที่ ๒๐/๒, บ้านพักเลขที่ ๒๐/๑ และบ้านพักเลขที่ ๒๐ ถนนแหลมทราย ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โดยมีกำหนดและเงื่อนไขการประมูล ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้ประมูลต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
2. จะทำการประมูลโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า
3. ผู้ประมูลจะต้องเสนอราคาไม่ต่ำกว่าราคาที่ทางราชการได้กำหนดไว้แล้วในราคา 20,000.- บาท ( สองหมื่นบาทถ้วน )
4. กำหนดดูทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. โดยนัดพร้อมกันที่บ้านพักข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา) ถนนแหลมทราย ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
5. กำหนดวันประมูลขายทอดตลาด ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณบ้านพักข้าราชการฯ ถนนแหลมทราย ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีการดำเนินการดังนี้
5.๑ ลงทะเบียนผู้เข้าประมูลสู้ราคา ระหว่างเวลา 09.00-10.00 น. ณ บ้านพักข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา) โดยจะต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมสำเนา และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) กรณีเป็นนิติบุคคล ให้นำสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมหนังสือมอบอำนาจนิติบุคคลไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่มีสิทธิเข้าร่วมประมูล
5.2 เริ่มดำเนินการขายทอดตลาด เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประมูลขายจะแล้วเสร็จ

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา) ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗431 1173 ในวันและเวลาราชการ

Comments

No Comments

Leave a reply

Name *

Mail *

Website