ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  • ประวัติความเป็นมา
 •   

 • ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๐๘ คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้ง สำนักงานโทรคมนาคม กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานพิเศษชั่วคราว มีหน้าที่อำนวยการ ควบคุมดูแล การดำเนินงานตามโครงการโทรคมนาคม ของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดบริการสื่อสารให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและสังกัดอื่นตามที่ร้องขอ ครอบคลุมพื้นที่ ๓๐ จังหวัดในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกเว้นภาคเหนือและภาคใต้ โดยแบ่งเขตควบคุมการสื่อสารออกเป็น ๕ เขต พร้อมได้มีการติดตั้งเครื่องมือสื่อสารตามโครงการโทรคมนาคมขั้นที่ ๑ ได้แก่

  ๑. ศูนย์สื่อสารกลาง (กรุงเทพฯ)
  ๒. ศูนย์สื่อสารสาขา ๑ (ฉะเชิงเทรา)
  ๓. ศูนย์สื่อสารสาขา ๒ (นครราชสีมา)
  ๔. ศูนย์สื่อสารสาขา ๓ (ขอนแก่น)
  ๕. ศูนย์สื่อสารสาขา ๔ (นครปฐม)
   

  ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๗ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๑๕ ได้จัดให้มีการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยใหม่ โดยยกเลิก สำนักงานโทรคมนาคม และได้กำหนดให้จัดตั้ง กองการสื่อสาร ขึ้น สังกัดสำนักงานสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยรับอำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน พนักงาน ฯลฯ จากสำนักโทรคมนาคมเดิมและได้มีการขยายเครือข่ายสื่อสาร โดยแบ่งเขตควบคุมการสื่อสาร เพิ่มขึ้นจากเดิม ๕ เขต เป็น ๘ เขต พร้อมได้มีการติดตั้งเครื่องมือสื่อสารตามโครงการโทรคมนาคมขั้นที่ ๒ เพิ่มเติม ได้แก่

  ๖. ศูนย์สื่อสารสาขา ๕ (พิษณุโลก) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก
  กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี
  ๗. ศูนย์สื่อสารสาขา ๖ (เชียงใหม่)
  ๘. ศูนย์สื่อสารสาขา ๗ (นครศรีธรรมราช)
  ๙. ศูนย์สื่อสารสาขา ๘ (สงขลา)
   

  ระยะต่อมา (พ.ศ.๒๕๒๑ - ๒๕๒๓) ได้ขยายเครือข่ายสื่อสารให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตามโครงการโทรคมนาคมขั้นที่ ๓ และจัดตั้งสถานีสื่อสารครบทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดที่เป็นที่ตั้งศูนย์สื่อสารเขต ในปีงบประมาณ ๒๕๓๕ มีการแบ่งเขตควบคุมการสื่อสารใหม่ออกเป็น ศูนย์สื่อสารเขต จำนวน ๑๒ เขต และนำเทคโนโลยีสื่อสารระบบดิจิตอล มาใช้ทดแทนระบบอนาลอก รวมถึงมีการเพิ่มบริการสื่อสารโทรคมนาคมใหม่ๆที่ทันสมัย ได้แก่ บริการสื่อสารข้อมูล (Online) การให้บริการสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในระดับจังหวัดดำเนินการโดยสถานีสื่อสารจังหวัด จำนวน ๖๓ จังหวัด แต่ในจังหวัดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางของพื้นที่แต่ภาค ให้บริการโดยศูนย์สื่อสารเขตทั้ง ๑๒ จังหวัด ได้แก่

  ๑. ศูนย์สื่อสารเขต ๑ (พระนครศรีอยุธยา)
  ๒. ศูนย์สื่อสารเขต ๒ (ชลบุรี)
  ๓. ศูนย์สื่อสารเขต ๓ (นครปฐม)
  ๔. ศูนย์สื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา)
  ๕. ศูนย์สื่อสารเขต ๕ (อุดรธานี)
  ๖. ศูนย์สื่อสารเขต ๖ (ขอนแก่น)
  ๗. ศูนย์สื่อสารเขต ๗ (เชียงใหม่)
  ๘. ศูนย์สื่อสารเขต ๘ (พิษณุโลก)
  ๙. ศูนย์สื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์)
  ๑๐. ศูนย์สื่อสารเขต ๑๐ (สุราษฎร์ธานี)
  ๑๑. ศูนย์สื่อสารเขต ๑๑ (นครศรีธรรมราช)
  ๑๒. ศูนย์สื่อสารเขต ๑๒ (สงขลา)

ในปีงบประมาณ2535

มีการแบ่งเขตควบคุมการสื่อสารใหม่ออกเป็นศูนย์สื่อสารเขตจำนวน12เขต และนำเทคโนโลยีสื่อสารระบบ DIGITAL มาใช้ทดแทนระบบANALOG รวมถึงมีการเพิ่มบริการสื่อสารโทรคมนาคมใหม่ๆที่ทันสมัย ได้แก่บริการสื่อสารข้อมูล (Online) การให้บริการสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในระดับจังหวัดดำเนินการโดยสถานีสื่อสารจังหวัด จำนวน63จังหวัดโดยในจังหวัดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางของพื้นที่แต่ละภาคให้บริการโดยศูนย์สื่อสารเขตทั้ง12จังหวัด

พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมพ.ศ.2545

มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่3ตุลาคม 2545 คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่9 ตุลาคม 2545 โดยรวมถึงภารกิจระหว่างกองการสื่อสารและศูนย์สารสนเทศ จัดตั้งเป็น"ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"สำหรับในส่วนภูมิภาคได้มีการจัดตั้งสถานีสื่อสารขึ้นในทุกจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของศูนย์สื่อสารเขตและสถานีสื่อสารจังหวัดทั่วประเทศถูกจัดรวมภารกิจไว้อยู่ในกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานจังหวัดศูนย์สื่อสารเขตได้รับการเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่เป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต จนถึงปัจจุบัน