ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  • ทิวทัศน์ของจังหวัดสงขลา

 

 

    • ภารกิจและหน้าที่ที่รับผิดชอบ
  • - ควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างของหน่วยงาน
  • - สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสารให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
  • - ประสานงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • - เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคและการสนับสนุนศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดในเครือข่าย
  • - เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างส่วนกลางกับจังหวัด และระหว่างจังหวัดภายในข่ายที่รับผิดชอบ และตามที่ร้องขอ
  • - การติดตั้ง ตรวจซ่อม บำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์สื่อสารและสารสนเทศในข่ายที่รับผิดชอบ
  • - การถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์