Archive for กุมภาพันธ์, 2018

Sky12 ถปภ.ด้านการสื่อสาร 906 เสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ (PACCON 2018)

Sky12 ถปภ.ด้านการสื่อสาร 906 เสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ (PACCON 2018)

Sky12 ถปภ.ด้านการสื่อสาร 906 เสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ (PACCON 2018) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เครื่องมือสื่อสารใช้งานได้ทุกระบบ

No Comments

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยฯ

ด้วยจังหวัดสงขลา โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 6 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 10,523,000.- บาท (สิบล้านห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ฯลฯ
****ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. *****
รายละเอียดคลิ๊ก…..prakad012561

No Comments

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 6 ยูนิต ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ร่างประกาศร่างประกาศ

No Comments