(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 6 ยูนิต ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ร่างประกาศร่างประกาศ

Comments

No Comments

Leave a reply

Name *

Mail *

Website