โครงสร้างองค์กร

รายชื่อเจ้าหน้าที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา)
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง มือถือ
นายเกียรติศักดิ์ สุขศรีราช ผอ.ศสข.12 (สงขลา) 087-2958811
นายวิจารณ์ แจ้งสว่าง หน.ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร 089-4974929
นายณรงค์วัฒน์ งามสม หน.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายนิกร ผลจรุง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน 085-5850760
นายมานพ มุณีศรี นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน 081-7677750
นายวรัญญู สุวรรณราช นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 089-5978212
นางณัฐวรรณ วงศ์กระจ่าง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 086-9632445
นายอนุชาติ มณีพรหม จ้างเหมาขับรถยนต์ 086-9563903
นางวนิดา แหล้ปล้อง จ้างเหมาทำความสะอาด 087-3972779

จังหวัดลูกข่ายที่รับผิดชอบ สงขลา นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล และ ศอ.บต.

Comments

No Comments

Leave a reply